واحد بهداشت روان

 

 

کارشناس مسئول : صفورا صادقی (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع شماره 1 : بهناز بختیاری (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

کارشناس سلامت روان مرکز خدمات جامع شماره 2 : علیرضا صفری (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)