طرح و توسعه شبکه ها

 
وظایف طرح و گسترش در بخش راه اندازی واحدها :
- در صورتیکه توسط وزارت کشور شهرستان جدیدی در حوزه استان ایجاد شود ، جهت آن شهرستان «طرح توسعه واحدهای بهداشتی درمانی» و «تشکیلات نیروی انسانی» طراحی و از طریق وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی نیروی انسانی مورد نیاز مستقر می گردد.
- درابتدای راه اندازی هر واحد جدید (اعم از مرکز بهداشت شهرستان، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت) یک بار تجهیزات مورد نیاز تامین می گردد. در سنوات بعدی نگهداری و جایگزینی تجهیزات از محل منابع شبکه های بهداشت و درمان صورت می گیرد. در صورت تخصیص منابع جدید از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی با توجه به تعداد واحدهای فعال هر شبکه، تقسیم می گردد.
- اگر مطابق طرح و گسترش هر شهرستان واحدی تاکنون فعال نشده باشد (مانند مرکز بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت) با توجه به معیارهایی همانند جمعیت تحت پوشش، امکان تامین نیروی انسانی، فضای فیزیکی و ... در اولویت راه اندازی قرار می گیرند.
وظایف طرح و گسترش در بخش فضای فیزیکی :
درابتدای هر سال بر حسب میزان منابع مالی تخصیصی جهت احداث و نوسازی واحدهای بهداشتی درمانی با همکاری گروه فنی دانشگاه اقدام می گردد با توجه به فرسودگی بالای ساختمانهای قدیمی و نیز تعداد زیاد واحدهای استیجاری و استقرار موقت ، به ناچار هر سال تعداد معدودی، در اولویت احداث قرار می گیرند.