دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / واحد آمارو فن آوری اطلاعات