برنامه تغذیه

 رسالت :

مواجه شدن کشوربادوران گذرتغذیه ای که موجب شده ازیک طرف سوءتغذیه پروتئین انر‍ژی درکودکان وکمبودریزمغذیها ،گروههای  سنی مختلف جامعه رامتاثرسازد و از سوی دیگر روند بیماریهای متابولیک ازجمله بیماریهای قلبی وعروقی، دیابت، سرطانها، چاقی، افزایش فشارخون و افزایش کلسترول خون رو به گسترش وهشدار دهنده شود، توجه به برنامه ریزی واجرای مداخلات مناسب تغذیه ای را بار دیگر بطور جدی مطرح می سازد.

طبعاً در طراحی و اجرای برنامه های بهبود امنیت غذایی منطقه، وجود کارشناسان تغذیه درمعاونت بهداشتی ضروری است.

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه :

تغذیه کودکان

1 ) برنامه حمایتی بهبودوضع تغذیه کودکان

2) همکاری باکارشناس برنامه کودکان

 تغذیه مادران

1- آموزش تغذیه دوران بارداری وشیردهی برای :

الف) مادران بارداروشیرده

ب) کارکنان بهداشتی ازسطح ستادی تامحیطی وبین بخشی

2- تهیه شعارهای بهداشتی تغذیه ای

3- تهیه پمفلت ساده جهت استفاده مادران
4- مشاوره تغذیه با مادران باردار

      برنامه تغذیه جوانان و مدارس

1-     برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختردبیرستانی ازطریق آموزش تغذیه

      وآهن یاری

2-     تهیه متون آموزشی

 

تغذیه سالمندان

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

1-     طراحی وتهیه مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم درقالب پمفلت و...

2-     برگزاری جلسات و کلاس های آموزشی برای بهورزان

3-     مشارکت فعال در برگزاری بسیج های همگانی و مناسبت های خاص