روشنایی

طرح ساماندهی روشنایی درمحیط کار
روشنایی بعنوان یک عامل فیزیکی در محیط های کار مطرح میباشد که درصورت فراهم نبودن کیفیت و کمیت مناسب آن، میتواند به فاکتوری برای پیدایش برخی عوارض یا اختلالات بینایی، جسمی، روحی و یا حوادث در محیط های گردد.
مطابق باشاخصهای آمار تعدادی از کارگاههای تحت پوشش فاقد سیستم روشنایی مناسب بوده،ِ لذا بالطبع درصدی از کارگران در معرض روشنایی نا مناسب میباشد. برهمین اساس مرکز سلامت محیط و کار باتدوین و ابلاغ طرح جامع عملیاتی ساماندهی روشنایی در محیط کاردر سال 1385 روند شناسایی وارزیابی عامل زیان آور روشنایی را باهدف ساماندهی واصلاح آن در محیط های کارآغاز نمود که تا کنون ادامه دارد.

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۱۹