معاونت امور درمان و ریاست بیمارستان معاون :

دکتر کمری

دکتر تیمور کمری

متخصص بیماریهای داخلی

شماره تماس با دفتر ریاست : 48322572