مشخصات پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی
سمت
محل خدمت

اصغر یاوری

کارشناس مسئول
ستاد
امان اله دلپسند کارشناس مسئول ستاد
شمسی مرادی
کارشناس بهداشت محیط
پایگاه شهری
          پگاه رحمتی       کارشناس بهداشت محیط
مرکز شماره دو
 میرزابیگی  کارشناس بهداشت محیط مرکز سمنگان
   
طاهره شجاع
کارشناس بهداشت محیط
مرکز شماره یک
 
 
 
 جعفر امیری      کاردان بهداشت محیط      کندوله-مویینه