سرپرست مرکز

شامل چهار پایگاه شهری شامل :

پایگاه شهری شماره یک

پایگاه شهری شماره دو

 پایگاه شهری شماره سه

 پایگاه شهری میانراهان