سرپرست مرکز

 

سرپرست مرکز :

دکتر منصور کردمیر

پزشک عمومی


ساعت کار مرکز از 8 صبح تا 4 بعدازظهر