بهسازی روستا

- نظارت بر اجرای برنامه بهسازی سرویس های بهداشتی در مناطق روستایی
- نظارت بر اجرای جمع آوری فضولات حیوانی در مناطق روستایی
- نظارت بر اجرای جمع آوری فضولات حیوانی در مناطق روستایی