مسئول واحد :

محمد امین محمدی تبار

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی