مسئول واحد :

مهندس سعید موسوی

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی