مسئول واحد :

مهندس یدالله محمدی

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی