مسئول واحد :

یدالله محمدی

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی