بهداشت آب وفاضلاب

آب : - آب شرب شهر صحنه از  9 حلقه چاه و یک چشمه تامین میگردد که در سه مخزن ذخیره و پس از کلر زنی به کمک نیروی ثقل در شبکه توزیع میگردد.وظیفه تامین آب شهر به عهده آب و فاضلاب شهری و نیز فاقد تصفیه خانه می باشد.

بصورت ماهیانه و با توجه به جمعیت شهری نمونه برداری میکروبی از آب انجام شده و بصورت روزانه در صبح و بعد ازظهر وبا توجه به تراکم شهری کلر باقیمانده کنترل میشود. هر شش ماه یکبار هم با توجه به اعلام مرکز بهداشت استان نمونه برداری شیمیایی از منابع آب خام انجام وبه آزمایشگاه شیمی آب استان ارسال میگردد. نتایج آزمایشات میکروبی آب صد در صد قابل شرب و نتایج کلرسنجی آب صد در صد دارای کلر باقیمانده اعلام میگردد. 

 - آب شرب روستایی این شهرستان، از 183 روستا تعداد 147 روستای آن تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی است و 36 روستا تا کنون تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی قرار نگرفته است که از این تعداد 10 روستا فاقد شبکه لوله کشی می باشند که میزان دسترسی روستائیان به منابع بهسازی و شبکه عمومی آب  است.

فاضلاب:- فاضلاب شهری به شکل جمع آوری از طریق لوله کشی فاضلاب وفاقد کانال روباز می باشد. تصفیه خانه فاضلاب وجود ندارد و در مسیر راه صحنه به کرمانشاه  به لوله اصلی ختم شده واز شهر خارج میگردد.

 - فاضلاب روستایی از طریق چاه جاذب دفع میگردد اما تعداد محدودی از روستاها دارای سیستم جمع اوری فاضلاب می باشند.

آزمایشگاه: آزمایشگاه آب زیر نظر مرکز بهداشت فعالیت میکند که توسط واحد بهداشت محیط اداره می شود. آزمایشات انجام شده درمراحل احتمالی و تائیدی(شناسائی کلی فرم گرماپای) می باشد و از روش 15 لوله ای استفاده میگردد که در پایان سال 1400 تعداد 766 مورد ازمایش آب انجام گرفته است.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۸:۴۶