مواد زائد

       - پسماندهای شهری : مدیریت به عهده شهرداری است و با نظارت مرکز بهداشت انجام می گیرد.دفع از طریق دفن در محدوده ای خارج از شهر صورت میگیرد.

      - پسماندهای پزشکی : بدلیل فقدان زباله سوز و اتوکلاو مربوطه از طریق دفن مدیریت می شود.

          توسعه مرکز مشاوره ترک دخانیات

           تا کنون راه اندازی نشده است.