وضعیت موجود برنامه کودکان:
  به منظور شناسایی مشکلات موجود و تصمیم گیری صحیح جهت انتخاب مداخلات، اقدام به جمع آوری اطلاعاتی بشرح ذیل گردید تا بتوان وضعیت فعلی برنامه را ارتقاء داد.
1) تعریف اجزاء برنامه کودکان :
1-1) مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) :
 مانا برنامه های مختلف کودکان رابا یکدیگر ترکیب نموده و مهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ ومیر کودکان را در برگرفته، تشخیص ودرمان صحیح بیماریها را بر اساس نشانه های موجود امکان پذیر میسازد و حاوی اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودی کودکان خود مشارکت نموده و با اجرای صحیح اقدامات پیشگیری از ابتلاء و یا شدت بیماری وی جلوگیری کنند
2-1)مراقبتهای ادغام یافته کودک ((wccWELL CHAILD CARE:
برنامه مراقبت کودک سالم بدنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان بیماراز کودکان به ظاهر سالم یا مستعد به بیماری است که هنوزنشانه های بیماری درآنها
مستقر نشده است در حقیقت هدف این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا هشت سال و اجرای آن میباشد.
3-1) برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر: هدف از اجرای این برنامه تغذ یه انحصاری کودکان با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه با غذاهای
کمکی تا پایان 2 سالگی است فقط در موارد معدودی که شیرخواران به دلایلی از شیر مادر محروم میشوند ، تغذیه با شیرمادران سالم دیگر یا شیر مصنوعی توصیه میشود .
 
2) وضعیت اجرای برنامه در سطح شهرستان:
2-1) برنامه مانا :
 برنامه مذکوراز سال 1382 در سطح شهرستان اجرا گردید و در حال حاضر برنامه در کلیه مراکز بهداشتی درمانی (7مرکز روستایی ) و50 خانه بهداشت به اجرا در آمده است ولی هنوز دز مراکز خصوصی شهرستان انجام نشده است و100 درصد واحدهای ارا یه خدمت مجری مانا مورد پایش و نظارت قرار گر فته اند واز بدو شروع برنامه تا کنون کلیه پزشکان ، کارشناسان و کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای ستادی و بهورزان آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و نیروهای جدید الورود به سیستم و پزشکان طرح پزشک خانواده آموزشهای لازم را دیده اند
 
2-2 ) برنامه W C C (کودک سالم) :
برنامه آموزش این برنامه  درشهریور  سال86 پیش بینی شد اما بدلیل کمبود بوکلت چارت WCC از طرف مرکز بهداشت استان برنامه مذکوردر اسفند ماه جهت کلیه مراکزو خانه های بهداشت در تما م رده های شغلی  اجرا شد .  درسال ج87  نیز جهت کلیه مراکز و خانه های بهداشت دوره های باز آموزی در نظر گرفته شده است.                                                                                                                                                                                       
 
 
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۳:۳۲