سرپرست مرکز

دکتر مهدی آزادبخت  

سرپرست مرکز :

دکتر مهدی آزادبخت

 پزشک عمومی

ساعت کار مرکز  از 8 صبح تا 4 بعداز ظهر