معرفی ریاست

 
ریاست بیمارستان :

دکتر تیمور کمری

متخصص بیماری های داخلی

دکتر کمری


مدیریت بیمارستان :

وحید حاتمی