معرفی واحد

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان صحنه در تاریخ 87/7/23 افتتاح گردید و کلیه آزمایشات واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان دراین آزمایشگاه اعم از پذیرش مراجعین معرفی شده از درمانگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت و مراجعین معرفی شده توسط پزشکان سطح شهر میباشد.
 
مسئول آزمایشگاه : ماریا کریمی
مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی