معرفی واحد

 
آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان صحنه در تاریخ 87/7/23 افتتاح گردید و کلیه آزمایشات واحدهای بهداشتی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان در این آزمایشگاه اعم از پذیرش مراجعین معرفی شده از درمانگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت و مراجعین معرفی شده توسط پزشکان سطح شهر می باشد.
 
مسئول آزمایشگاه: ماریا کریمی
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی
                        تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۳۴