مدیر امور اداری شبکه :

جهانشاه

آقای جهانشاه نورمحمدی

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی