سوپروایز :   - خانم شهره قزوینه
                  - خانم یاسمن طمری
                  - خانم بهاره نوروزی فرد        
                  - منیره رحمانی