سوپروایزرهای بیمارستان

 

-         خانم شهره قزوینه               سوپروایزر آموزش سلامت

-         خانم بهاره نوروزی              سوپروایزربالینی در گردش

-         خانم منیره رحمانی              سوپروایزربالینی در گردش

-         خانم یاسمن طمری             سوپروایزربالینی در گردش

-         خانم رویا حقیقی                 سوپروایزربالینی در گردش

-         خانم سهیلا جعفری              سوپروایزربالینی در گردش

-         خانم ویدا باوند پور               سوپروایزر بالینی در گردش