بهداشت محیط مراکز

-          مرکز بهداشتی درمانی شماره 1: یک کارشناس بهداشت محیط مرد(طرحی)و یک کارشناس بهداشت محیط زن (رسمی)

-          مرکز بهداشتی درمانی شماره 2: یک کارشناس بهداشت محیط مرد(رسمی)

-          مرکز بهداشتی درمانی روستایی دینور: یک کارشناس بهداشت محیطزن

-          مرکز بهداشتی درمانی روستایی سمنگان: یک کارشناس بهداشت محیط مرد

-          مرکز بهداشتی درمانی روستایی اسلام آباد: یک کارشناس بهداشت محیط مرد2روز در هفته

-          مرکز بهداشتی درمانی روستایی موئینه: یک کاردان بهداشت محیط 3روز در هفته

مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندوله: یک کارشناس بهداشت محیط3روز در هفته