دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه طرح و گسترش / بخشنامه آیین نامه و دستور العمل