اماکن عمومی

بهداشت اماکن عمومی

          - اماکن مشمول ماده13 این شهرستان 134 مورداست.

          - اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13 این شهرستان 366 مورد است.