مدیر خدمات پرستاری :

وحید حاتمی

کارشناس ارشد پرستاری

مترون