مدیر خدمات پرستاری:

راشین زارعی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری