مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

      

                     مرکز شماره یک (شهری؛ روستایی)
تعداد خانه بهداشت
4 (آبباریک؛ هاشم آباد ؛الهیه ؛میرعزیزی )
مسئول مرکز
دکتر مهرداد اکرادی (پزشک بیمه روستایی)
  
                             مرکز شماره دو (شهری؛ روستایی)
تعداد خانه بهداشت
(بیدسرخ؛ دهمرادخان؛ سراب)
مسئول مرکز
دکتر مریم حصاری 
 
مرکز دهلق (روستایی)
تعداد خانه بهداشت
( هالان؛ عزیرآباد؛ ضمیمه ؛گرگلان )
 
مرکز کندوله (روستایی)
تعداد خانه بهداشت
؛     5(ضمیمه؛ حجت آباد چشمه غلام ویس؛کرتویج؛ سیاه خانی )
مسئول مرکز
دکتر مهدی آزاد بخت (پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز مویینه (روستایی)
تعداد خانه بهداشت
5 (ضمیمه؛ سرتخت ؛بلشت ؛قره قاچ؛ شاپورآباد)
مسئول مرکز
دکتر کردمیر (پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز میانراهان (شهری روستایی)
تعداد خانه بهداشت
12(طاهر اباد ؛ارمنی جان ؛تینمو؛جبار أباد؛کرکسار؛جیحون آباد؛گیلانه؛بالاجوب؛کرج؛دستجرده، جامیشان، چمه)
مسئول مرکز
جعفر امیری 
 
 
مرکز سمنگان (روستایی)
تعداد خانه بهداشت
10 (بدربان؛ایلخانی آباد؛محمودآباد زردآب ؛گاوکل علیا؛مال امیری علیا ؛ مال امیری سفلی، علی گرزان، عمارت ، سمنگان علیا، محمود آباد گاوکل)
مسئول مرکز
دکتر سروش رحیمی نیا (پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز درکه (روستایی)
تعداد خانه بهداشت
4 (ضمیمه؛سیاچغا؛گروس؛ارگنه )
مسئول مرکز
دکتر شیرین یادگاری (پزشک بیمه روستایی)

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۲۳:۳۶