مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

      

                     مرکز شماره یک (شهری؛ روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 3900
جمعیت تحت پوشش
 16321
تعداد خانه بهداشت
6(آبباریک؛ هاشم آباد ؛الهیه ؛میرعزیزی؛ دهلق؛ عزیز آباد)
مسئول مرکز
دکتر مهرداد اکرادی(پزشک بیمه روستایی)
  
                             مرکز شماره دو (شهری؛ روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
1898 
جمعیت تحت پوشش
 8015
تعداد خانه بهداشت
6(بیدسرخ؛ گروس ؛درکه ؛سیاه چقا؛ دهمرادخان؛ سراب)
مسئول مرکز
دکتر آتوسا جابر سینه(پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز اسلام آباد (روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 584
جمعیت تحت پوشش
 2391
تعداد خانه بهداشت
3(بکتر؛ ضمیمه ؛گرگلان )
مسئول مرکز
خانم سلیمانی
 
مرکز کندوله (روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 1092
جمعیت تحت پوشش
 4361
تعداد خانه بهداشت
4(ضمیمه؛ چشمه غلام ویس؛کرتویج؛سیاه خانی )
مسئول مرکز
دکتر مهدی آزاد بخت (پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز مویینه (روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 1081
جمعیت تحت پوشش
 4486
 
 
تعداد خانه بهداشت
4(ضمیمه؛ سرتخت ؛سربرزه ؛قره قاچ؛ شاپورآباد)
مسئول مرکز
دکتر قربانی(پزشک بیمه روستایی)
 
مرکز میانراهان (شهری روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 2900
جمعیت تحت پوشش
 11800
تعداد خانه بهداشت
11(ضمیمه؛ طاهر اباد ؛ارمنی جان ؛تینمو؛جبار أباد؛کرکسار؛جیحون آباد؛گیلانه؛بالاجوب؛کرج؛دستجرده)
مسئول مرکز
دکتر محمدرشیدرشیدی(پزشک بیمه روستایی)
 
 
مرکز سمنگان (روستایی)
تعداد خانوار تحت پوشش
 2276
جمعیت تحت پوشش
 9704
تعداد خانه بهداشت
11(ضمیمه؛ زردآب ؛ایلخانی آباد؛محمودآباد ؛گاوکل ؛مال امیری علیا ؛ مال امیری سفلی)
مسئول مرکز
دکتر محمدی(پزشک بیمه روستایی)