معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت

  مهندس شاهین کارگر

 مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی بهداشت محیط

سوابق کاری: نماینده حقوقی، مسئول امور عمومی شبکه، کارشناس مسئول واحد مدیریت خطر و بلایا و مسئول درمانگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه  

 

 رسانه جدیدتاریخ بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ ۲۱:۵۴