رئیس مرکز بهداشت شهرستان : مهندس علی اشرف حیدری

11

 

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت عمومی