۱

 

رئیس مرکز بهداشت شهرستان : مهندس شاهین کارگر

 

 

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی بهداشت محیط