آشنایی با واحد امور عمومی

این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی وظایف سرپرستی ، تعیین خط مشی ، ایجاد هماهنگی ونظارت بر امور اداری ومالی رادر یک وزارتخانه یا مؤسسه ویا سازمان دولتی عهده دار می باشند ویا در زمینه امور عمومی ( مشتمل بر خدمات عمومی ، کارپردازی ، تدارکات وانبار ، دفتر وبایگانی ، تاسیسات انتظامات نقلیه و... ) سرپرستی ونظارت بر فعالیتهای مربوط رادریک حوزه مدیریت بعهده دارند.
فعالیتهای موجود در این رشته از نظر اهمیت وظائف ومسئولیتها وشرایط احراز به 7 طبقه از پایین ترین سطح طبقه یک گروه 10 تا بالاترین سطح طبقه 7 گروه 16 تقسیم می گردد.
شرح وظایف :
 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.
 سازماندهی فعالیتهای مربوط وتقسیم کار وتعیین وظائف وحدود مسئولیت واختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
 تعیین خط مشی ونظارت بر حسن اجرای آن.
 صدور دستورالعملها وضوابط مربوط .
 نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط.
 شرکت در کمیسیونها ، سمینارها وجلسات مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.

در حال حاضر مسئولیت واحد امور عمومی شهرستان صحنه بر عهده آقای تیمور نوری میباشد