آشنایی با واحد امور عمومی

این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی وظایف سرپرستی، تعیین خط مشی، ایجاد هماهنگی ونظارت بر امور اداری ومالی رادر یک وزارتخانه یا مؤسسه ویا سازمان دولتی عهده دار می باشند ویا در زمینه امور عمومی ( مشتمل بر خدمات عمومی، کارپردازی، تدارکات و انبار، دفتر و بایگانی، تاسیسات انتظامات نقلیه و... ) سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط را در یک حوزه مدیریت بعهده دارند.
فعالیت های موجود در این رشته از نظر اهمیت وظائف ومسئولیت ها و شرایط احراز به 7 طبقه از پایین ترین سطح طبقه یک گروه 10 تا بالاترین سطح طبقه 7 گروه 16 تقسیم می گردد.
شرح وظایف:
 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی  
 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 سازماندهی فعالیتهای مربوط وتقسیم کار وتعیین وظائف وحدود مسئولیت واختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط
 نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
 شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

در حال حاضر مسئولیت واحد امور عمومی شهرستان صحنه بر عهده خانم مرضیه شاکرمی  و امور عمومی مرکز بهداشت آقای مهدی رحیمی می باشد. 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۱۷