کارگروهها

دستور کار جلسات کار گروه بهداشت شهرستان صحنه
         مشکلات آب شهری و روستائی
         ساماندهی اماکن بین راهی
         دستفروشان عرضه کننده مواد غذائی پرخطر
         کشتار غیر مجاز و کمیته اتلاف سگهای ولگرد
         شورای بهداشت مساجد
         مدیریت مواد زائد جامد
         مشکلات بهداشت محیطی کشتارگاهها
         دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری
         آبیاری سبزیجات با فاضلاب خام
         استعمال قلیان و دخانیات
          مشکلات بهداشتی شیر خام مراکز جمع آوری و تولیدی کارخانجات شهرستان

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۱۲