کارگروهها

دستور کار جلسات کار گروه بهداشت شهرستان صحنه
         مشکلات آب شهری و روستائی
         ساماندهی اماکن بین راهی
         دستفروشان عرضه کننده مواد غذائی پرخطر
         کشتار غیر مجاز وکمیته اتلاف سگهای ولگرد
         شورای بهداشت مساجد
         مدیریت مواد زائد جامد
         مشکلات بهداشت محیطی کشتارگاهها
         دفع غیر بهداشتی فاضلاب شهری
         آبیاری سبزیجات با فاضلاب خام
         استعمال قلیان ودخانیات
         مشکلات بهداشتی شیر خام مراکزجمع آوری وتولیدی کارخانجات شهرستان