پسماند

طرح ماده 5پسماندها
به استناد ماده 5 قانون مدیریت پسماندها وقانون کار جهت حفظ، تامین وارتقاء سطح سلامت شاغلینی که درعملیات مختلف جمع آوری دستی و ماشینی، حمل ونقل، جابجایی، بازیافت پردازش، انبار ودفع پسماندهای عادی، پزشکی وبیمارستانی، ویژه، کشاورزی وصنعتی مشغول بکار هستند دستور العمل اجرایی سلامت، ایمنی و بهداست عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند ها تدوین شده است.
1- شناسایی وتعیین احتمال خطر برای سلامت، ایمنی وبهداشت دریک از مشاغل موجود
2- برنامه آموزشی و بازآموزی شاغلین
3- وسایل حفاظت فردی مورد استفاده شاغلین به تفکیک نوع شغل آنها
4- ضوابط برنامه انجام مراقبتهای پزشکی شامل معاینات شغلی ونوع معاینات به تفکیک هر شغل
5- برنامه پایش (مونیتورینگ) هوا وپایش فردی مشتمل برروشهای فنی نمونه برداری محیطی و وسایل وتجهیزات مورد نیاز، روشهای نگهداری، کالیبراسیون دستگاههای مربوطه، کالیبراسیون دستگاههای مربوطه، نوع و دفعات پایش
6- برنامه حفاظت شاغلین در مرحله پاکسازی محل ضایعات و آلودگی زدای
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷