درمان

- ترمیم دندانهای دائمی پوسیده کودکان 12 – 6 سال
- جرمگیری جهت گروههای مختلف با اولویت گروه هدف
- - کشیدن دندانهای عفونی غیرقابل نگهداری
- تهیه گرافی دندان در صورت نیاز
- در صورت نیاز ارجاع به بخش تخصصی