معرفی واحد

 

کارشناس مسئول بیماری های واگیر: رستم بهمنی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس بیماری های واگیر: فرزاد اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی  

 

 کارشناس مسئول بیماری های غیرواگیر: حمزه مومنی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس بیماری های غیرواگیر: شهاب علی پور

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۳۰