معرفی واحد

کارشناس بیماری های واگیر:


محمدامین محمدی تبار

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

 

 کارشناس بیماری های غیرواگیر:


حمزه مومنی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی