معرفی واحد

مدیر مالی شبکه :

1

مسعود یوسفی

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

 

مسئول رسیدگی:

حجت مرادی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

  

کارشناس حسابداری

 

1

علی جوزی

تحصیلات: مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناس حسابداری :

شهره قانعی

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی

 

 کارشناس حسابداری :

عاطفه احمدی

تحصیلات: کارشناس تغذیه


 

کارشناس حسابداری :

حسنا ناصری هرسینی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت