معرفی واحد

مسئول حسابداری شبکه :

1

مسعود یوسفی

تحصیلات: کارشناس حسابداری

 

مسئول رسیدگی:

2

مرتضی شورچه

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی


حسابدار :

بهمن خنجری

تحصیلات: کاردانی آمار و مدارک پزشکی  

 

حسابدار

علی جوزی

تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط

 

حسابدار :

شهره قانعی

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی