معرفی واحد

مسئول حسابداری شبکه :

1

مسعود یوسفی

تحصیلات : کارشناس حسابداری

 

 

مسئول رسیدگی :

حجت مرادی

تحصیلات : کارشناسی برق و الکترونیک

 

 

حسابدار :

علی جوزی

تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط

 

 

حسابدار :

شیرزاد مرادی

تحصیلات : کارشناس ارشد مددکاری

 

 

حسابدار :

شهره قانعی

تحصیلات : کارشناس مدیریت بازرگانی