معرفی شبکه

شبکه بهداشت شهرستان صحنه در سال1374 از مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه جدا و بطور مستقل شروع به فعالیت نمود.

آدرس : شهرستان صحنه،خیابان انقلاب ، جنب فرمانداری.کد پستی6746153544  

تماس با شبکه:48327374 

تماس با مرکز بهداشت: :48332081

کد اقتصادی:411399957843

شناسه ملی:14000277441

رایان نامه:  mb_sahneh@yahoo.com


تعداد پرسنل رسمی :   354                                                تعداد مراکز شهری:2
تعداد پرسنل پیمانی :                                                    تعداد مراکز روستایی:5
تعداد پرسنل قرار دادی :                                                تعداد خانه های بهداشت :50