ریاست مرکز بهداشت :

11

 

مهندس علی اشرف حیدریان

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی